Ambassadeur Biodiversiteit

 

Opleiding NBV Ambassadeur Biodiversiteit

Er wordt gewerkt aan de totstandkoming van het vrijwilligersnetwerk ‘regionale ambassadeurs biodiversiteit’. Een netwerk zoals die ook bestaat voor bijenteeltleraren en bijengezondheidscoördinatoren. Daarmee garandeert de NBV een permanente aandacht voor de leefomgeving van bestuivende insecten op landelijk, plaatselijke en regionaal niveau. Daarnaast zal voor ondersteuning, waarborging en continuering de NBV commissie Biodiversiteit worden ingesteld.

Het voortbestaan van bijen in ons land staat onder druk, met name door verarming van de leefomgeving en het gebruik van insecticiden. Vanuit allerlei geledingen in de samenleving wordt er op aangedrongen en wordt eraan gewerkt de leefomgeving voor bijen te verbeteren. Bijen in het algemeen en honingbijen in het bijzonder zijn essentieel voor de bestuiving van een groot deel van onze voedselgewassen. Met de achteruitgang van de bijenstand kan door een tekort aan bestuivers onze voedselproductie en de bestuiving van gewassen van nut voor tal van dieren in gevaar komen.

Tijd om het tij te keren

Probleemfactoren zijn gebrek aan (gevarieerd)stuifmeel en nectar en voor solitair levende soorten eveneens de nestgelegenheid. Afhankelijk van de soort bij geldt dat voor beschikbaarheid in een bepaalde periode of het gehele jaar. Ook kan er een afhankelijkheid zijn van de aanwezigheid van een specifieke bloem. De vitaliteit van honingbijenvolken is eveneens voor een zeer groot deel afhankelijk van de beschikbare dracht: stuifmeel en nectar. Zorg voor de leefomgeving voor bijen is ook een taak van de imker. Het raakt direct aan het voortbestaan van de bijenvolken.
De landelijke overheid uit eveneens haar zorgen. Zij stimuleert via actieplannen en -programma’s publiek, lagere overheden, organisaties en instanties om aan de slag te gaan met het leefgebied van bijen.

Imkers in actie voor een betere bijenweide

De afgelopen jaren zijn op de nodige plaatsen in het land imkers, aangesloten leden zelfstandig begonnen met het verbeteren van de bijenweide, of hebben zich aangesloten bij initiatieven van andere partijen. Een goede zaak. Er is het nodige bereikt. Er kan nog heel veel gebeuren.
Met het instellen van de NBV Commissie Biodiversiteit en het opleiden en begeleiden van een groep regionaal operende Ambassadeurs Biodiversiteit wil de NBV haar faciliterende taak voor leden verder uitbreiden.


Ambassadeurs Biodiversiteit

De opleiding leidt op tot ambassadeurs biodiverisiteit die aan onderstaand profiel voldoen:

 • De regionale ambassadeur is lid van de NBV.
 • Heeft of enige kennis van bloembiologie of is bereid dit te verwerven.
 • Heeft kennis van drachtplanten en weet lijsten van drachtplanten te vinden en te hanteren of wil zich deze kennis verwerven.
 • Heeft kennis van (ecologisch)beheertypen of wil deze kennis verwerven.
 • Is bereid en in staat samen te werken met “relevante” natuurorganisaties in de regio.
 • Is bereid en instaat “de politiek” positief en constructief te benaderen en bij te dragen aan politieke besluitvorming.
 • Volgt de ontwikkelingen rond de ontwikkeling en instandhouding van een gezonde leefomgeving in de regio (biodiversiteit).
 • De ambassadeur neemt actief deel aan activiteiten rond leefbaarheid bestuivende insecten.
 • De ambassadeur stimuleert andere imkers en afdelingen van de NBV initiatieven te ontplooien op het gebied van de leefomgeving van bestuivende insecten en zich aan te sluiten bij bestaande activiteiten in de regio.
 • Ter ondersteuning en verdeling van de taken van de ambassadeur formeert deze een regionale- / groepscommissie samen rond het thema “instandhouden en verbeteren leefomgeving bestuivende insecten”. Deze commissie kan bestaan uit leden van de NBV maar ook uit niet-leden en zo mogelijk uit deskundigen.
 • De ambassadeur levert een substantiële bijdrage aan één van de Nederland-zoemt doelen, n.l. alle gemeenten bijenvriendelijk maken.

De werkzaamheden van de ambassadeurs worden begeleid en ondersteund door de NBV-commissie Biodiversiteit. De ondersteuning zal minimaal bestaan uit:

 • Het organiseren van (2) bijeenkomsten per jaar gericht op de deskundigheid van de ambassadeurs.
 • Het beschikbaar stellen en/of ontwikkelen van relevante informatie.
 • Het verder ontwikkelen van de cursus en deze verder organiseren.

De opleiding

De cursus bestaat uit 8 zaterdagen, 16 dagdelen van 10.00 – 12.00 uur en van 12.45 – 15.15 uur. 

Commissie Biodiversiteit

De op te richten Commissie Biodiversiteit heeft tot doel de geschetste problematiek binnen de vereniging te behartigen. Enerzijds ziet de commissie toe op het functioneren van het ambassadeursnetwerk, het laten plaatsvinden van een of meer jaarlijkse terugkomdagen en het informeren van de groep over actuele zaken. Anderzijds zet de commissie zich in voor het vertegenwoordigen van de vereniging bij bijeenkomsten, onderhouden van contacten met verwante landelijke organisaties en deskundigen. De commissie kan bij overheden, instanties en bedrijven deuren openen voor regionale ambassadeurs en/of anderen actief voor drachtverbetering. Zo mogelijk ook optreden t.a.v. van de aanvraag van subsidies en/of fondsen.