Cursus organiseren

Op deze pagina wordt aangegeven wat er zoal komt kijken bij het organiseren van een cursus volgens de richtlijnen van de NBV met een daarbij behorend diploma.

Regeling bijenteeltonderwijs

Hierin wordt aangegeven aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een cursus met de uitreiking van het NBV diploma af te kunnen sluiten. De belangrijkste voorwaarden zijn :

  • De cursus wordt gegeven door een bij de NBV geregistreerde Leraar Imkeren.
    Overzicht met bijenteeltleraren
  • De inhoud van de cursus komt overeen met de cursusbeschrijving van de commissie Imkeronderwijs.
    Regeling bijenteeltonderwijs
  • De cursus wordt via de website aangemeld bij de commissie Bijenteeltonderwijs.

Aansprakelijkheid en verzekering

Zie hiervoor de Regeling bijenteeltonderwijs, punt 6.
Belangrijk is dat de organiserende vereniging haar zorgplicht nakomt. Deze betreft het geven van voorlichting over de bijensteek, zijn gevolgen en het vermijden hiervan. Voor meer informatie, zie het onderwerp in de linkerkolom.

De cursus aanmelden

Een cursus is aangemeld bij de Commissie Imkeronderwijs zodra deze op de website is geplaatst door de organisator. Daarvoor moet de organisator zich eenmalig aanmelden voor het verkrijgen van de inlogcodes.

Cursisten melden zich hier aan en daarmee beschikt de ledenadministratie over de adresgegevens van de cursisten om hen het blad 'Bijenhouden' en de nieuwsbrief 'Imkernieuws' toe te kunnen sturen.

Alleen wanneer de organisator niet in staat is de digitale aanmelding te realiseren dan kan worden aangemeld met behulp van het aanmeldformulier (word).

Cursus : inhoud, lesplanning en lesplaats

De commissie Imkeronderwijs heeft voor een aantal cursussen een cursusbeschrijving gemaakt, hierin zijn de minimale eisen vermeld waaraan de betreffende cursus moet voldoen. Bij enkele cursussen is een voorbeeld van een lesplanning gegeven. Er mag extra lesstof aan toegevoegd worden en de lesstof mag anders ingedeeld worden. Zie de volgende documenten:

Een cursusprijs vaststellen

De lokale vereniging die de cursus organiseert stelt zelf de cursusprijs vast. De NBV doet dat niet omdat plaatselijk de omstandigheden erg verschillend zijn. Voor het aanvragen van een subsidie geeft de NBV een voorbeeld van een kostprijsberekening.

Openen en afsluiten van een cursus

Een cursus kan beginnen met het doornemen van de cursusgids. Dit is een document waarin de cursist zakelijke gegevens met betrekking tot de cursus aantreft. Het gaat daarbij over naam en adres docent, examenregeling en lesrooster e.d.
Aan het einde van de cursus wordt door cursisten een examen afgelegd onder leiding van de leraar die de cursus heeft gegeven en een gecommitteerde. Deze gecommitteerde wordt door de organiserende vereniging zelf aangewezen. De gecommitteerde moet ten minste een deskundig imker zijn. De gecommitteerde stelt een kort verslag op ten behoeve van de commissie Bijenteeltonderwijs. Het verslagformulier wordt met de aangevraagde diploma’s opgestuurd.

De diploma's

Aan het einde van de cursus vraagt de organiserende vereniging diploma’s aan bij de commissie Imkeronderwijs.
De kostprijs voor het aanmelden van een cursus wordt gedragen door de NBV. Ook het aanvragen en toesturen van diploma's voor de cursisten is sinds 2018 gratis voor op de website aangemeldde cursussen.

Blad Bijenhouden, vakblad voor bijenhouders

Cursisten van basiscursussen die zijn aangemeld bij de commissie Imkeronderwijs zijn na aanmelding gratis lid van de vereniging en ontvangen het verdere cursusjaar het blad Bijenhouden en de digitale nieuwsbrief Imkernieuws. De cursisten zijn tot wederopzegging lid van de NBV en kunnen aan het eind van het cursusjaar lid worden van de lokale vereniging van hun voorkeur. Indien men voor 1 december niet aangeeft geen prijs te stellen op voortzetting dan wordt het lidmaatschap automatisch voortgezet. In januari ontvangt men dan een betalingsverzoek voor de contributie. Opzeggen dus dient voor 1 december te geschieden.