Cursus: Basiscursus ImkerenWachtrij

Aantal plaatsen: 24
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 425.00
Start datum: 13-12-2023
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Middelbeers - Imkervereniging Sint Ambrosius
Contactpersoon:Sjak van Hoof <nbvmiddelbeers@gmail.com>
Cursuslocatie:Doornboomstraat 32, 5091CB, Middelbeers
Tel (1):0647589020
Tel (2):0135141434
NBV Diploma

  Een tweejarige cursus in Middelbeers t b v de beginnende imker:

"Leren imkeren 2024/2025 "

georganiseerd door Bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius Oirschot/de Beerzen e.o.  

Nadat U aangemeld bent bij op de NBV site , ontvangt U de Cursusgids leren Imkeren 2024-2025. Daarin staan o,a. alle data’s in van de cursussen zowel theorie en praktijk, alsook de verder benodige informatie omtrent deze cursus.

Maar lees eerst deze onderstaande pagina’s even goed door.

1        Inhoud van de tweejarige cursus 

In de cursus ligt het accent op praktische kennis en vaardigheden om op eenvoudige en verantwoorde wijze bijenvolken te kunnen houden. Aan het eind van de cursus kunt u een bijenvolk verzorgen en in leven houden.

Het eerste jaar van de cursus is gericht op de kennismaking met het bijenvolk en de werkzaamheden van de imker gedurende het bijenjaar. De kennis en ervaring wordt opgedaan met de bijenvolken van de vereniging. Aan het einde van dit jaar gaat de deelnemer met een gratis bijenvolk naar huis.

In het tweede jaar staat het bijenhouden in het eigen bijenvolk centraal. De deelnemer wordt ondersteund doordat voorafgaand de noodzakelijke handelingen in de lessen nog eens worden gedemonstreerd en vragen, problemen van de deelnemers worden besproken. 

2        Opzet van de cursus 

In het eerste jaar staat de kennismaking met een bijenvolk centraal. Inzicht wordt gekregen in het functioneren van een bijenvolk en op welke wijze de imker daarin handelt.

Het eerste jaar omvat:

 • 7 theorielessen. 

Informatie wordt gegeven over het functioneren van een bijenvolk. Deze kennis vormt de achtergrond voor het praktisch handelen. De volgende onderwerpen worden onder meer besproken:

-          Het belang van dracht en biodiversiteit voor een bijenvolk

-          De honingbij en solitaire (wilde) bijen en functie in de natuur

-          Anatomie van de honingbij

-          Van ei tot bij

-          Koningin, dar, werkster

-          Raat als opslagplaats en broednest; stuifmeel en nectar als voedsel.

-          Natuurlijke jaarcyclus van het bijenvolk.

-          Zwermverhindering.

-          Bijenziekten met het accent op varroa en varroabestrijding.

-          Basiskennis met betrekking tot de bijenproducten: honing en was. 

 • 9 praktijklessen

De praktijklessen zijn gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot de belangrijkste handelingen die de imker gedurende het bijenjaar verricht.

 Aan de orde komen:

-          De basismaterialen die voor het houden van bijen noodzakelijk zijn.

-          Bijenvolk openen, ramen uitnemen.

-          Herkennen van dar, werkster, koningin, eitjes, larven e.d.

-          Voorjaarsverzorging: controle, raatvernieuwing, ruimte geven, honingkamers plaatsen.

-          Controle op zwermplannen.

-          Zwermverhindering door het maken van aflegger.

-          Zomerverzorging: varroacontrole, controle volksontwikkeling.

-          Afnemen honing, slingeren en oppotten van honing.

-          Najaarsverzorging: voeren, varroabestrijding.

In het eerste jaar worden deze handelingen geleerd door te werken in de bijenvolken van de vereniging. 

Bij deelname aan deze cursus bent U  het eerste jaar ook gratis lid van de NBV en van de organiserende afdeling, Oirschot de Beerzen. Daarmee ontvangt U dan o.a. het NBV magazine “Bijenhouden” 6 x in 2024 .

In het tweede jaar werkt de deelnemer in zijn eigen volk(en).

In de praktijk blijkt dat het zelfstandig toepassen van de basishandelingen in de eigen volken nog behoorlijk ingewikkeld is. In het tweede jaar worden in de praktijklessen de imkerhandelingen daarom nog eens gedemonstreerd. Discussie met elkaar aan de bijenkast vergroot het inzicht. Vragen/knelpunten van de cursisten zijn hierbij het uitgangspunt. Omdat de cursus bedoeld is om de imkers te begeleiden zijn hun vragen en problemen in sterke mate bepalend voor wat er in de lessen aan de orde komt. Inventarisatie van vragen en evaluatie van de uitgevoerde handelingen zijn essentiële onderdelen van de lessen.

Aan het eind van elke les krijgen de cursisten een praktijkopdracht mee om uit te voeren bij de eigen bijenvolken. In de volgende les worden de ervaringen met de opdracht besproken. 

In het tweede jaar ligt het accent op het verkrijgen van:

-           inzicht in de (jaarlijkse) ontwikkeling van bijenvolken en verschillen daarin.

-           ervaring in het toepassen van de basishandelingen en eventueel mogelijke varianten       hierop.

-           verdieping op deelaspecten zoals zwermverhindering - met bijzondere aandacht voor vernieuwing koningin - en varroa-bestrijding.

 

Na afloop van de tweejarige cursus is de deelnemer in staat:

 •      zelfstandig basishandelingen – zo nodig op een gevarieerde manier - toe te passen.    
 •      verschillen tussen bijenvolken op te merken en zo nodig de basishandelingen daarop beargumenteerd en verantwoord aan te passen.  

 

3        Organisatie. 

 • 3.1  Deze cursus wordt georganiseerd door Bijenhouders Vereniging Sint Ambrosius Oirschot/de Beerzen e.o 

Coördinatie           : Sjak van Hoof

            Telefoon    : 06 47589020                            

            e-mail        :nbvmiddelbeers@gmail.com 

 • 3.2  De lessen worden gegeven door een viertal ,door de NBV erkende docenten . 

            Naam :     Janus der Kinderen  / Frank van Nunen  /  Paul Delien    /    Sjak van Hoof

 • 3.3  Uitvoeringslocatie: 
 1. De theorielessen vinden plaats bij Ontmoetingscentrum ‘Ons Mevrouw’, Doornboomstraat 32 in Middelbeers.
 2. De praktijklessen vinden plaats op de bijenstand van de vereniging ‘de Biebult’. Locatie is ter hoogte van Kuikseindseweg 36  in Middelbeers, naast de firma Mensinck bij de grote steen aan de weg, het zandpad oprijden. Parkeren aan het eind van het zandpad vóór de slagboom.

 

 • 3.4  Lesgeld 

De kosten voor deze tweejarige cursus bedragen  € 425,00.

            U wordt verzocht dit bedrag voor 10 december 2023 over te maken op:

            Rekeningnummer                   NL 64 RABO 0155 2397 40 

            Ten name van                         Bijenvereniging Sint Ambrosius Middelbeers

            Onder vermelding van           Lesgeld 2 jarige cursus ‘leren imkeren’ 2024-2025

 

 • 3.5  Lesdata: 

De cursus begint met de 1e theorieles op woensdag 13 December 2023 om 19.30 uur  ;                  Kennismaking met elkaar en toelichting op de opzet van de cursus in komende twee jaar.                                               De overige theorielessen zijn : woensdag 10 Januari / woensdag 24 Januari / woensdag 7 Februari / woensdag 21 Februari / woensdag 6 Maart. En een theorieles als afsluiting/evaluatie van deel 1 v d cursus in September 2024.

De praktijklessen zijn bijna allemaal op zaterdag(1 praktijkles op zondag) en de cursisten worden bij deze praktijklessen in twee groepen verdeeld namelijk :

-       van 10 tot 12 uur de eerste praktijkgroep

-       van 12.30 uur tot 14.30 uur de tweede praktijkgroep 

-       de voorlopige data van de praktijklessen staan in de cursusgids, maar zijn afhankelijk van het weer (vooral in het voorjaar de temperatuur).

      

 • 3.6  Cursusboek: 

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van twee cursusmappen;

 1. In het eerste jaar  Basiscursus Imkeren en Honingbij en bijenvolk ,uitgifte door de NBV.
 2. In het tweede jaar de cursusmap Voortgezet imkeren ,uitgifte door de NBV .

Deze mappen zijn inbegrepen in de prijs van de cursus en krijgt u bij het begin van de cursus in het eerste en tweede jaar.

 

 4        Duur en opzet van de tweejarige cursus. 

4.1  De cursus bestaat in het eerste jaar uit 7 theorielessen van 2 uur en 9 praktijklessen van 2 uur en ongeveer 10 uur zelfstudie.  In het tweede jaar worden 10 lessen (2 x theorie en 8 x praktijk)van 2 uur gegeven en ongeveer 10 uur zelfstudie. 

4.2  Aan deze cursus kunnen maximaal 24 cursisten deelnemen.                                                                               In het eerste jaar wordt er per twee  cursisten in de praktijklessen gestart in een bijenvolk van de vereniging .Elke twee cursisten hebben begeleiding van een mentor/docent. De cursisten ontvangen in het eerste jaar een bijenvolk, waarmee in het twee jaar op de eigen stand geïmkerd wordt.

 4.3  Aanmelding en toelatingseisen :                                                                                                                    Aanmelding voor de cursus dient plaats te vinden op de site van de NBV onder cursussen/basiscursus imkeren / Oirschot de Beerzen oftewel Middelbeers. 

Voor de cursus geldt een minimumleeftijd van 14 jaar. Hiervan kan worden afgeweken. Voor minderjarigen is schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers nodig om aan de cursus deel te mogen nemen. De ouders geven aan of er mogelijk sprake is van allergie voor bijensteken. Bij twijfel de huisarts raadplegen vóór de cursist in aanraking komen met levende insecten.   Uiteraard geldt dit bovenstaande voor alle deelnemende cursisten.                                                                                                                                                                                                     Op onze praktijk locatie is altijd een epipen aanwezig.

           

5        Diplomering. 

4.1  Regelmatig wordt door toetsing bepaald of de cursist aan de leerdoelen uit de cursusbeschrijving voldoet. 

4.2  Na het eerste jaar ontvangt de cursist een door de NBV uitgegeven diploma (Basiscursus Imkeren)als voldaan is aan de volgende voorwaarden .

 1. De kandidaat is geslaagd voor de toetsen.                       
 2. De cursist heeft 80% van de lessen, theorie en praktijk, bijgewoond.

4.3  Na het tweede jaar ontvangt de cursus een door de NBV uitgegeven diploma voortgezet imkeren, mits de deelnemer ook in het tweede jaar 80% van de lessen heeft bijgewoond.

 


Voor deze cursus is een wachtrij

De cursus is helaas volgeboekt. Met het invullen van onderstaand formulier maakt u uw interesse kenbaar en wordt u toegevoegd aan de wachtrij. Als er een plaats vrijkomt krijgt de eerstvolgende persoon in de wachtrij de mogelijkheid alsnog aan de cursus deel te nemen.

Wachtrij voor de cursus: Basiscursus Imkeren

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Van welke afdeling wilt u lid worden? Keuze is niet verplicht voor cursusdeelname.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots